foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

 

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.05.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11.06.2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
  2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
  5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

  

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.

 Wykorzystanie środków finansowych - koszty bieżące i aktywizacja

Składkowe środki finansowe