foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PROCES OPRACOWYWANIA LSR

Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej

Dokument planistyczny, jakim jest Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021 – 2027 dla obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” powstanie w oparciu o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej.

Metoda partycypacyjna służyć będzie włączeniu społeczności lokalnych w całość procesu opracowywania strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu działania i budżetu na poszczególne docelowe przedsięwzięcia w planowanej strategii. Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli przeanalizować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Celem prowadzonych działań było wypracowanie oddolnej i zintegrowanej LSR. Działania skoncentrowane będą na określonym obszarze, uwzględniając lokalne potrzeby i potencjał. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienie dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.

 

Czytaj więcej: PLAN WŁĄCZENIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PROCES OPRACOWYWANIA LSR

ikona warsztat

 UMOWA NA "WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE" PODPISANA!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w dniu 10 czerwca 2022 podpisało umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. W związku z tym przystępujemy do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Chcielibyśmy w proces ten włączyć jak najwięcej mieszkańców, grup i organizacji społecznych, aby wypracowana strategia wynikała z autentycznych potrzeb lokalnej społeczności.

W celu zbadania problematyki obszaru objętego LSR oraz określenia mocnych i słabych stron pragniemy poznać Państwa pomysły, opinie i sugestie w zakresie opracowywanego dokumentu oraz kierunków rozwoju naszych gmin.

W ramach procesu opracowywania LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” będzie organizowało otwarte spotkania w każdej z ośmiu gmin członkowskich, w trakcie których będzie można przedstawiać swoje pomysły i propozycje projektów. Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w gminach.