foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

78421

Aktualna data

logotypy

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 I.                   Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego   realizującego przez przedsięwzięcie pn.: „Wparcie dla podmiotów kultuwujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy”

 

II.                Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię wraz z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Plac Dominikański 3, pokój nr 25

37-700 Przemyśl

W okresie od dnia 13.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r. godz. 15.30

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt IX ppkt 1.

 

III.           Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji.

IV.            Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji, spełniający wszystkie poniższe warunki:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. zgodnej z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020;
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodną z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 może zostać uznana operacja, która:

 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.                                                                                                                                                                                                                               V.               Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

           Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Operacja realizowana jest w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5000 mieszkańców  – max. 3 pkt.
 2. W budżecie operacji  zaplanowano minimum 20% środków na działania skierowane do grup defaworyzowanych – max. 3 pkt.
 3. Poziom zaangażowania  społeczności lokalnej w realizację operacji – max. 3 pkt.
 4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/ lub przeciwdziałające zmianom klimatu – max. 3 pkt.
 5. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/ lub wziął udział w szkoleniu/ spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – max. 3pkt.
 6. Wysokość wkładu własnego – max. 2 pkt.
 7. Innowacyjny charakter operacji – max. 4 pkt.
 8. Wnioskodawca jest:  – max. 3 pkt.
 9. Wnioskowana kwota dofinasowania – max. 4 pkt.
 10. Wnioskodawca złoży nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego naboru wniosku – max. 3 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 6 punktów.

VI. Dodatkowe warunki naboru

Każdy złozony w tym naborze wniosek o przyznanie pomocy musi zawierać co najmniej 3 wskaźniki pn.: Liczba zrealizowanych działań.

VIII.            Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków,
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych - LGD
 3. Oświadczenie o ochronie danych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2                                                                                                                                                                                                                                         VII.          Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

            Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 81 526,32 zł.

IX.      Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej  https://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2019/WoPP_19.2_I_3z.pdf
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej https://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2019/WoP_19.2_I_W_4z.pdf
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej  https://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2019/umowa_7z.pdf
 4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej https://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2018/Za%C5%82._1_Zmiany_28.02.2018_LSR_ZIEMIA_PRZEMYSKA_LSR_2014-2020_tekst_jednolity.pdf
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej https://ziemiaprzemyska.pl/pliki/Fiszka_projektowa_-_kultura_zabytki_obrz%C4%99dy.docx.pdf
 6. Dokumenty, które mogą być istotne z punktu widzenia wnioskodawcy https://ziemiaprzemyska.pl/dokumenty.html

   Załączniki do pobrania:

   

   Wniosek o przyznanie pomocy 

  Wersja 3z (obowiązuje od 16 października 2017 r.)

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2019